Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

R E K L A M A Č N Í   Ř Á D

a

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

( dále společně jen „reklamační řád“ )

 

vztahující se na zboží a služby dodávané na území České republiky

obchodní společností:

 

FORMECH logistic s.r.o.

se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00,

IČO: 071 00 221,

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294637,

www.formech.cz

 

( dále jen jako „dodavatel“ )

___________________________________________________________________________

 

 

1)         Tento reklamační řád se vztahuje výhradně na zboží ( zejména, nikoli však výlučně, náhradní díly, zemědělské stroje, silniční a komunální techniku ) a služby ( zejména servisní práce na zemědělské, komunální a silniční technice, motorových vozidlech, nástavbách, agregátech a jejich součástech, pracovních strojích a ostatních prostředcích ) dodávané na území České republiky dodavatelem ( dále společně též jen jako „zakázka“ ).

 

Tento reklamační řád se taktéž vztahuje na prodej zboží/produktů partnerské značky Milwaukee ( dále případně i jen jako „zakázka Milwaukee“ )

 

            Tento reklamační řád dodavatele je nedílnou součástí Obchodních podmínek dodavatele a definuje postup, resp. slouží jako kodex postupu, jakým způsobem postupovat při reklamaci zjm. zakázky, resp. zakázky Milwaukee, přičemž dodavatel prostřednictvím tohoto reklamačního řádu tímto, mimo jiné, splňuje svou platnými právními předpisy požadovanou informační povinnost vůči koncovému zákazníkovi, a to jak vůči zákazníkovi, který jedná při objednání/realizaci zakázky/zakázky Milwaukee v rámci své podnikatelské činnosti, tak i vůči spotřebiteli.

             Zákazník bere na vědomí, že je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a Obchodními podmínkami dodavatele ještě před závazným objednáním/realizací zakázky/zakázky Milwaukee. Uzavřením kupní smlouvy/podpisem příslušné smluvní dokumentace, resp. podpisem zakázkového listu dle dikce Obchodních podmínek dodavatele zákazník rovněž vyslovuje svůj souhlas s tímto reklamačním řádem dodavatele a bere tímto i plně na vědomí specifické podmínky platnosti záruky za jakost týkající se zakázky Milwaukee, kterými se zjm. povinná registrace zákazníkem na servisním portálu Milwaukee na adrese www.milwaukeetool.eu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne dodání zakázky Milwaukee. Bližší podmínky záruky za jakost na zakázku Milwaukee na www.milwaukeetool.eu

 

            Zákazník bere na vědomí, že definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými v Obchodních podmínkách dodavatele. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách dodavatele. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné právní předpisy.

 

2)         Jako doklad o poskytovaných/é právech/záruce na zakázku/zakázku Milwaukee vystavuje dodavatel ke každé zakázce/zakázce Milwaukee příslušný doklad ( faktura – daňový doklad, zakázkový list či záruční list - dále společně pro účely tohoto reklamačního řádu též jen jako „doklad“ ) se zákonem požadovanými potřebnými údaji pro uplatnění práv/záruky ( zejména specifikace zakázky/zboží, délka a rozsah záruky, cena zakázky, datum předání zakázky a její množství ). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku za jakost potřebné, dodavatel v dokladu – záručním listě srozumitelným způsobem zákazníkovi vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým může zákazník uplatnit nároky z ní plynoucí. Případným nevydáním dokladu, zjm. záručního listu, však nejsou zákonná práva zákazníka z vadného plnění jakkoli dotčena ( zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, či případně zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění ).

 

3)         Při realizaci zakázky/zakázky Milwaukee, tedy při prodeji zboží a provádění servisních prací dodavatelem, resp. při prodeji zboží/produktů partnerské značky Milwaukee, náleží zákazníkovi zákonná práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku), v platném znění, s tím, že tato zákonná práva z vadného plnění je zákazník povinen u dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu při splnění všech na něj platnými právními předpisy kladených povinností ( zjm. prohlédnout věc co nejdříve po předání a přesvědčit se tak o jejích vlastnostech a množství ), nejpozději však v zákonem stanovené dvouleté lhůtě. Dodavatel poskytuje na zakázku, tedy na nové dodané zboží a provedené servisní práce, nad rámec zákonných práv z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem záruku za jakost v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže:

 

Dodavatel poskytuje zákazníkovi - podnikateli nad rámec zákonných práv z vadného plnění dle občanského zákoníku rozšířenou smluvní záruku na vady zakázky – tzv. záruku za jakost ( dále společně jen „záruka“ ), a to po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky ( zjm. náhradní díly na zemědělské stroje, náhradní díly na komunální a silniční techniku, servisní práce ), s tím, že na nové zboží – nové zemědělské stroje a novou komunální a silniční techniku dodávanou dodavatelem zákazníkovi – podnikateli poskytuje dodavatel záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zakázky zákazníkem, tj. dnem uvedeným v dokladu. 

 

Dodavatel poskytuje zákazníkovi, není-li případně v té které individuální cenové nabídce/objednávce ujednáno odlišně, na zakázku Milwaukee – na zboží/produkty partnerské značky Milwaukee smluvní záruku, tedy tzv. záruku za jakost v délce trvání 1 roku až 3 let, a to dle podmínek výrobce zboží/produktu partnerské značky Milwaukee takto ( bližší parametry a podmínky záruky za jakost může upravovat i ta která cenová nabídka/objednávka a dále další výrobcem produktů Milwaukee/dodavatelem zákazníkovi se zbožím/produkty Milwaukee předávaná technická/dokumentace ) :

 1. Záruční doba je jeden rok na nářadí, akumulátory a nabíječky. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Toto datum musí být doloženo fakturou nebo jiným nákupním dokladem.

  2 Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2) pomocí registrace na webu www.milwaukeetool.eu. S výjimkou MX FUEL™ tools, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1). Všechny REDLITHIUM™ baterie MILWAUKEE® včetně baterií MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1). Prodloužení záruky se nevztahuje na pronájem, u kterého je záruka na nářadí, baterie a nabíječku 1 rok. Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu. Koncoví uživatel se může zaregistrovat pro prodlouženou záruku ve své zemi pobytu, pokud je uveden v online registračním formuláři, kde je tato možnost platná. Koncoví uživatelé musí kromě toho dát souhlas i s uchováním svých údajů, které je nutné v on-line formuláři zadat, a přijmout podmínky. Potvrzení registrace zaslané prostřednictvím e-mailu a původní faktura s datem nákupu budou sloužit jako doklad pro uplatnění prodloužené záruky. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

  3. Záruka se vztahuje na všechny vady produktu během záruční doby způsobené chybami ve výrobě nebo materiálovými vadami v den nákupu. Záruka je omezena na opravu a/nebo výměnu a neobsahuje další závazky včetně, ale bez omezení na náhodné nebo následné škody. Záruka není platná v případě nesprávného použití produktu, použití v rozporu s návodem nebo nesprávným připojením. Tato záruka se nevztahuje na:
 • poškození produktu na základě nesprávné údržby
 • produkty, které byly upraveny nebo změněny
 • produkty, u kterých byla zničena, upravena nebo odstraněna původní identifikace (ochranná známka, sériové číslo)
 • škody způsobené nedodržením návodu k použití
 • produkty bez označení CE
 • produkty opravované nekvalifikovaným odborníkem nebo bez předchozího schválení společností Techtronic Industries
 • produkty připojené k nesprávnému napájení (proud, napětí, kmitočet)
 • škody způsobené vnějšími vlivy (voda, chemické látky, fyzikální vlivy, otřesy) nebo cizími látkami
 • běžné opotřebení náhradních dílů
 • nevhodné používání, přetížení nářadí
 • použití neschváleného příslušenství nebo dílů
 • příslušenství dodávané s nářadím nebo zakoupené samostatně; taková vyloučení včetně, ale bez omezení na šroubovací bity, vrtáky, brusné kotouče, brusný papír a čepele, boční vedení
 • Komponenty (díly a příslušenství) podléhají přirozenému opotřebení, včetně, ale bez omezení na sady pro servis a údržbu, uhlíkové kartáče, ložiska, sklíčidla, držáky nebo adaptéry SDS vrtáků, napájecí kabel, přídavnou rukojeť, přenosný kufr na nářadí, brusnou desku, prachové sáčky, trubky na odsávání prachu, pružiny a kolíky rázového utahováku, hnací řemeny, podložky, závlačky, vakuové pytle, hadice, spojovací armatury, rozstřikovací trysky, kola atd.
 1. Produkt musí být k opravě předán či zaslán do autorizovaného servisního střediska pro příslušnou zemi uvedeného v následujícím seznamu servisních středisek. V některých zemích se váš místní prodejce MILWAUKEE® zavazuje odeslat produkt do servisu MILWAUKEE®. Při odesílání produktu do servisu MILWAUKEE® by měl být produkt bezpečně zabalen bez nebezpečného obsahu, označený adresou odesílatele a doprovázen krátkým popisem poruchy. Při zasílání výrobku do servisního střediska je třeba jej bezpečně zabalit bez jakéhokoli nebezpečného obsahu, označit adresou odesilatele a připojit rovněž krátký popis závady.

  5. Oprava/výměna v rámci této záruky je bezplatná. Provedení záruční opravy/výměny nevede k prodloužení záruční doby nebo k opětovnému začátku jejího počítání. Vyměněné díly nebo nářadí se stávají naším majetkem. V některých zemích musí odesilatel uhradit poštovné či náklady na doručení.

  6. Tato záruka je platná v Evropské unii, ve Velké Británii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Mimo těchto oblastí se obraťte na autorizovaného prodejce pro bližší informace ohledně záruky.

 

Zákazník – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou ( zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží/v dokladu ke zboží ). Jde-li o věci použité, neodpovídá dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí zákazníkem, a zákonná práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci zákazníkem.

Práva z vadného plnění týkající se zakázky Milwaukee, tedy produktů/zboží partnerské značky Milwaukee, uplatňuje kupující výhradně na www.milwaukeetool.eu.

U věcí prodávaných případně dodavatelem za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se právo z vady/záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

            Délka záruční doby je vždy vyznačena na dokladu – záručním listě. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba/zákonná doba pro uplatnění práv, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době/zákonné lhůtě.

            Nárok na uplatnění záručního plnění u vadné zakázky vzniká současně se vznikem vady zakázky v příslušné záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci, až do doby, kdy zákazník opravené/bezvadné zboží obdrží, převezme nebo je povinen opravené/bezvadné zboží převzít.

           

 Nárok na uplatnění záručního plnění u vadné zakázky/zakázky Milwaukee zaniká v následujících případech:

 

 1. a) nebyl-li předložen dodavatelem řádně vyplněný originál záručního listu, nebo
 2. b) není doložen platný doklad o zakoupení stroje/zboží ( zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty ),
 3. c) stroj/zboží byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely, než ke kterým je určen nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé,
 4. d) zásahem do stroje/zboží včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem dodavatele, porušením plomby nebo kontrolní značky,
 5. e) stroj/zboží havaroval ( pokud havárie nenastala prokazatelně vadou stroje/zboží ), byl mechanicky jinak poškozen, například pádem nebo úderem,
 6. f) poškození stroje/zboží bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí ( přírodní katastrofy, požár, záplavy ), dále pokud byl stroj/zboží poškozen vinou zákazníka/uživatele ( např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, přetížením atd. ),
 7. g) byla-li zanedbána péče o stroj/zboží nebo běžná údržba,
 8. h) byl-li stroj/zboží dále používán i po projevující se závadě,
 9. i) při poškození během transportu prováděném/realizovaném zákazníkem,
 10. j) v případě, že na stroji/zboží byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah zákazníkem nebo jinou neoprávněnou osobou,
 11. k) nebyl-li k posouzení předán kompletní stroj/zboží/výrobek,
 12. l) pokud nebyla se strojem/zbožím ukončena činnost okamžitě po projevu nestandardního chování,
 13. zákazník u zakázky Milwaukee neprovedl ve stanovené 30 denní lhůtě ode dne nákupu povinnou registraci na servisním portálu www.milwaukeetool.eu.  

 

            Vadný stroj/zboží musí být v rámci reklamace předán dodavateli/výrobci Milwaukee k záruční opravě v čistém stavu – hygienicky nezávadném. Čištění stroje/zboží nespadá do záručního plnění a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj/zboží znečištěn, vyhrazuje si dodavatel právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním reklamovaného stroje/zboží.

 

4)         Informace týkající se způsobu použití a údržby stroje/zboží/zakázky dodávaného/dodávaných na trh na území České republiky dodavatelem včetně informace o rizicích vyplývajících z nesprávného používání stroje – viz návod k obsluze stroje/zboží přiložený ke stroji/zboží!

           

5)         Dodavatel prohlašuje, že zakoupený nový stroj/zboží, byl u výrobce stroje/zboží řádně testován a vyzkoušen. V případě, že se přes tato opatření u zakoupeného stroje/zboží vyskytla v záruční době/zákonné lhůtě porucha způsobená vadným materiálem nebo výrobní vadou, může se zákazník se svým reklamačním nárokem obrátit na kterékoli servisní středisko dodavatele či je možné reklamaci uplatnit v sídle dodavatele.

 

Výhradně dodavateli náleží výlučné oprávnění provádět záruční servis.

 

U zakázky Milwaukee provádí záruční servis výhradně výrobce Milwaukee – viz www.milwaukeetool.eu.

 

 

Upozornění/Poučení: 

1.Vlastníkem nahrazených/vyměněných výrobků nebo jejich dílů v rámci reklamačního řízení se stává dodavatel.

 1. Pokud bude před provedením opravy vadného stroje/zboží zjištěno, že vada vznikla po uplynutí příslušné záruční lhůty, hradí náklady na takovou opravu zákazník.
  3. Dodavatel je povinen při prodeji seznámit zákazníka s obsluhou stroje/zboží, stroj/zboží zákazníkovi předvést, vyplnit řádně záruční list včetně data prodeje, názvu, typu a výrobního čísla stroje. Zákazník je povinen učinit kontrolu, zda tak dodavatel skutečně učinil.
  4.Nárok na záruční plnění – reklamaci lze uplatnit pouze u zboží dodaného dodavatelem.
 2. Ostatní podmínky pro reklamaci vad stroje/zboží a záruční servis se řídí přiléhavými ustanoveními Občanského zákoníku, případně Zákona na ochranu spotřebitele či případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.

  6)      Je-li zákazník/kupující spotřebitel, o reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady ze strany výrobce výrobku/stroje, jakožto smluvního partnera dodavatele. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci při jejím převzetí skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není pro dodavatele závazná ve vztahu k zákazníkovi/kupujícímu podnikateli, kdy o reklamaci bude v takovém případě rozhodnuto s konečnou platností až po odborném posouzení reklamované vady a následném závazném konečném stanovisku ze strany výrobce reklamované věci, jakožto smluvního partnera dodavatele, přičemž doba pro toto odborné posouzení reklamované vady ze strany výrobce věci bude přiměřená její povaze a rovněž druhu výrobku.     

 

Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl zákazník povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován, a to buď e-mailem, který uvedl již při realizaci zakázky, či telefonicky anebo prostřednictvím SMS zprávy.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, je dodavatel oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Pokud si zákazník nevyzvedne reklamované zboží ani v další dodatečně mu poskytnuté 30 denní lhůtě, je dodavatel oprávněn reklamované zboží vhodným způsobem prodat na účet zákazníka, s tím, že v tomto případě vydá výtěžek z prodeje reklamovaného zboží zákazníkovi, přičemž vydá výtěžek ponížený o pohledávku dodavatele za zákazníkem a o náklady spojené s úschovou a prodejem reklamovaného zboží. Na tento postup dodavatele musí být zákazník upozorněn.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí věrohodným způsobem prokázat svoji totožnost.          

 

7)         Tento reklamační řád je platný od 1.7.2023.

 

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách dodavatele nebo na www.formech.cz