VOP prodej zboží (B2B)

  

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORMECH logistic s.r.o.

 

Podmínky pro prodej zboží

 

Předmětem těchto Podmínek pro prodej zboží  (dále jen „VOP“) je úprava základních práv a povinností mezi

 

FORMECH logistic s.r.o.

se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00

IČO: 07100221

DIČ: CZ07100221

 

(dále jen „dodavatel“)

 

a smluvní stranou dodavatele - zákazníkem. Zákazník přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prodeje, dodání a odběru zboží. Tyto VOP jsou rovněž k  dispozici na stránkách www.formech.cz a v sídle dodavatele.

 

Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) dodavatele.

Zakázka 

Smlouva o prodeji zboží (dále též „zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše Smlouvu o prodeji náhradních dílů (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě je nutné uvést druh a množství požadovaného zboží.

Cenové údaje na smlouvě

Dodavatel označí zpravidla ve smlouvě kupní cenu. Kupní cena ve smlouvě je uvedena ve výši bez DPH, s tím, že dodavatel ke kupní ceně připočte DPH v zákonné výši. Ceny mohou být ve smlouvě uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky ceníků nebo katalogů cen náhradních dílů. Pro kupní cenu zboží je závazný ceník zboží. V případě, že cena zboží není v době objednávky známa, platí za ujednanou cenu cena obvyklá platná v místě dodání zboží (cena obvyklá se skládá z nákladů na pořízení a dopravu zboží a marže dodavatele). Dodavatel je oprávněn jednostranně upravit sjednanou cenu zboží o výši kursového rozdílu, která případně vznikne v období mezi převzetím zakázky a koupí zboží (náhradních dílů, součástek, komponentů atd.) od zahraničních partnerů a dále v případě, že cena zboží (náhradních dílů, součástek, komponentů atd.) bude partnerem v období mezi převzetím zakázky a koupí zboží změněna ze strany partnera.

Zákazník se zavazuje hradit cenu řádně a včas.

Předání a převzetí zboží


Předání zboží a jeho převzetí zákazníkem se provádí:

- v provozovně dodavatele,

- v provozovně (na jednotlivých pobočkách) společnosti PEKASS a.s. se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 41693426,

není-li dohodnuto jinak.

Požaduje-li zákazník odvoz zboží do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.

 

Předání zboží:

Pokud zákazník nepřevezme zboží do jednoho (1) týdne od oznámení možnosti odběru zboží, je v prodlení.

V případě prodlení s převzetím zboží může dodavatel účtovat náklady spojené s úschovou zboží v obvyklé výši. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím zboží, je dodavatel oprávněn zboží uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na zboží a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží v dodatečně mu poskytnuté 30 denní lhůtě, je dodavatel oprávněn zboží vhodným způsobem prodat na účet zákazníka (za předpokladu, že na zákazníka přešlo vlastnické právo ke zboží), s tím, že v tomto případě vydá výtěžek z prodeje zboží zákazníkovi, přičemž vydá výtěžek ponížený o pohledávku dodavatele za zákazníkem a o náklady spojené s úschovou a prodejem zboží. Na tento postup dodavatele musí být zákazník upozorněn.

Zákazník je povinen k uzavření zakázky vyslat zaměstnance, který je oprávněn, vzhledem k jeho pracovnímu zařazení, zavazovat v tomto rozsahu zákazníka (dále jen "pověřený zaměstnanec"). Pověřený zaměstnanec je oprávněn předat a převzít zboží a dojednat podmínky zakázky, s tím, že toto jednání pověřeného zaměstnance  je pro zákazníka závazné. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel v tomto případě realizuje zakázku v dobré víře, že pověřený zaměstnanec je oprávněn zavazovat zákazníka.

V případě prodeje zboží předává dodavatel zákazníkovi spolu se zbožím i technickou dokumentaci vztahující se ke zboží, zjm. návod k obsluze.  

Dodavatel je oprávněn přerušit plnění další zakázky pro zákazníka v případě, že tento zákazník bude v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z jakéhokoliv smluvního vztahu s dodavatelem.

 

Platební podmínky

 

Kupní cena za zboží je splatná při převzetí zboží zákazníkem nebo v okamžik vzniku povinnosti zboží převzít, nestanoví-li daňový doklad jiný den splatnosti.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je zákazník povinen zaplatit dodavateli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na kupní cenu.

Je-li sjednáno složení zálohy a vydána zálohová faktura vč. DPH, uvádí se sazba DPH platná v den složení této zálohy.

Zadržovací právo

Dodavatel je oprávněn zadržet zboží k zajištění své splatné a v mezích zákona i nesplatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených dodávek zboží a jiných plnění.

V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení zboží a jeho důvodech.

Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého zboží zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty.

 

Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení kupní ceny.

Další ujednání

 

Je-li zákazník v prodlením se splněním jakéhokoliv závazku vzniklého z konkrétního smluvního vztahu vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn splnit svůj závazek vůči zákazníkovi až po splnění závazku zákazníka, s jehož splnění je zákazník v prodlení.

 

Zboží, které nebylo zákazníkem dodavateli zaplaceno vůbec či v plné výši,  nesmí být zákazníkem dáno do zástavy či zákazníkem jakkoliv zcizeno. V případě, že zákazník poruší tento svůj závazek, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny, kterou se zákazník zavazuje zaplatit. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.

 

Dodavatel a zákazník jsou oprávněni odstoupit od konkrétního smluvního vztahu v případě, že toto oprávnění je v konkrétním případě sjednáno, nebo že toto oprávnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů jako důsledek podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

 

Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn započítat jakoukoliv novou platbu došlou od kupujícího na úhradu jeho dřívějších splatných závazků vůči prodávajícímu.

 

V případě, že zákazník u dodavatele objedná zboží, které dodavatel na své náklady pro zákazníka zajistí k odběru a zákazník následně zboží nebude chtít odebrat, nebo bude chtít zboží dodavateli vrátit, je dodavatel oprávněn požadovat po zákazníkovi buď odebrání zboží zákazníkem a zaplacení celé sjednané ceny, nebo je dodavatel oprávněn si toto zboží ponechat a zákazník se pro tento případ zavazuje zaplatit dodavateli částku až do výše 50% z původní sjednané ceny zboží, dle uvážení dodavatele

Závěrečná ustanovení

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Dodavatel bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí.

Všechny vztahy dodavatele a zákazníka vyplývající ze sjednané zakázky, v příslušném smluvním dokumentu či těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku v platném znění.

V případě rozporu ujednání uzavřeného konkrétního smluvního dokumentu s těmito všeobecnými podmínkami má ujednání konkrétního smluvního dokument přednost.

 

 

 

Ing. Zdeněk Volmut

jednatel FORMECH logistic s.r.o.