VOP prodej zboží (B2C)

VOP prodej zboží (B2C)

 

O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

obchodní společnosti

FORMECH logistic s.r.o.

se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00,

IČO: 071 00 221,

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294637,

pro prodej:

 

 • produktů prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu umístěného na

internetové adrese: www.formech.cz,

 • zboží/produktů partnerské značky Milwaukee, ke kterému dochází prostřednictvím jiného/dalšího distančního způsobu či mimo obchodní prostory

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FORMECH logistic s.r.o., se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00, IČO: 07100221, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 294637 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu prodávajícího. Internetový obchod – e-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: formech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Tyto obchodní podmínky prodávajícího rovněž upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. (1) občanského zákoníku vzájemné práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané i jiným/dalším distančním způsobem či mimo obchodní prostory prodávajícího, jejímž předmětem je zejména, nikoli však výlučně, prodej zboží/produktů partnerské značky Milwaukee.   

1.3. Přiléhavá ustanovení obchodních podmínek týkající se uplatnění zákonných práv z vadného plnění kupujícím, kterým je spotřebitel, či práva kupujícího - spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Spotřebitelský právní režim pro uplatnění zákonného práva z vadného plnění či pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě od dne převzetí produktu může být ze strany prodávajícího v tom kterém případě dle uvážení prodávajícího přiznán i kupujícímu, kterým je podnikatel dle předchozí věty tohoto odstavce. Na tento postup prodávajícího však nemá kupující – podnikatel žádný právní nárok, nebude-li v tom kterém případě výslovně ze strany prodávajícího kupující – podnikatel ujištěn o opaku.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Vytvořením/potvrzením objednávky – kliknutím na tlačítko, kterým kupující objednávku dokončuje – se pro kupujícího stávají tyto obchodní podmínky právně závazné.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 1. Uživatelský účet ZÁKAZNÍKA – „můj ÚČET“

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktu (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání produktu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, některé služby či výhody však nemusí být bez předchozí  registrace/uživatelského účtu plně dostupné/možné.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší svou povinnost či povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Prodávající jedná v dobré víře, že uživatelský účet užívá pouze kupující, resp. za kupujícího.

2.8. Kupující bere na vědomí, že v případě možnosti vytvoření uživatelského účtu prostřednictvím třetích stran ( Facebook, Google, Apple apod. ) se tento proces může řídit podmínkami odlišnými od těchto obchodních podmínek prodávajícího a je nutné s nimi předem seznámit. Za porušení této povinnosti/nedodržení podmínek třetích stran nenese prodávající jakoukoli odpovědnost.

2.9. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za jednání kupujícího pod jeho uživatelským účtem.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace produktu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodaný produkt tak může vykazovat drobné odchylky; prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. (2) občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení ceny jednotlivého produktu. Cena produktu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena produktu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek – to platí zejména, nikoli však výlučně, pro uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží/produktů partnerské značky Milwaukee.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání produktu vyplní kupující zjm. objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu; to neplatí, pakliže prodávající uzavře s kupujícím kupní smlouvu zejména týkající se produktů Milwaukee individuálně, např. výměnou elektronické pošty nebo jinou obdobnou individuální komunikací/zavazujícím právním jednáním. Objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném produktu (objednávaný produkt tzv. „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, a to kliknutím na tlačítko „Do košíku“),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před závazným odesláním/zaplacením objednávky prodávajícímu ve webovém rozhraní obchodu je kupujícímu umožněna rekapitulace celkové objednávky a tím tedy možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „K pokladně“ a následně v dalším kroku kliknutím na tlačítko „Závazně potvrdit/zaplatit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. To neplatí, pakliže prodávající uzavře s kupujícím kupní smlouvu zejména týkající se produktů Milwaukee individuálně, např. výměnou elektronické pošty nebo jinou obdobnou individuální komunikací/zavazujícím právním jednáním.  

3.6. Závazné odeslání objednávky obecně se považuje za takové právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávaný produkt, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů/v objednávkovém formuláři tak, aby prodávající mohl řádně splnit svou smluvní povinnost, seznámení se s těmito obchodními podmínkami zjm. na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se zavazuje těmito obchodními podmínkami řídit.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce/databázi prodávajícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, tedy k uzavření kupní smlouvy dochází, doručením potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, a to dle článku 3.7. těchto obchodních podmínek. Přílohu tohoto potvrzení objednávky ze strany prodávajícího vždy tvoří tyto obchodní podmínky a reklamační řád či v individuálních případech cenová nabídka prodávajícího.

3.11. Závazným přijetím/potvrzením/signací cenové nabídky, resp. objednáním zboží/produktů na základě takové cenové nabídky dochází rovněž k uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 

3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatele.

 

 1. Cena produktu a Platební podmínky

4.1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 2. b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-7309210227/0100, vedený u Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 3. c) platba okamžitým bankovním převodem;
 4. d) platební kartou on-line;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produkt ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktu.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li v tom kterém individuálním případě ujednáno odlišně, např. v individuální cenové nabídce či objednávce. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí produktu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního či jiného prodávajícím požadovaného symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na příslušný bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Původní cena ( na webovém rozhraní obchodu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá ) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětný produkt prodávající nabízel na svém e-shopu – webové stránce. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného produktu, tj. nejsou poskytována automaticky a plošně. Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je produkt zlevňován postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.   

4.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Údaje na faktuře nelze po závazném odeslání objednávky měnit.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy – ZÁKONNÉ INFORMACE

5.1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce produktu, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3. o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo přizpůsoben pro jeho osobní potřebu,

5.1.4. o dodávce produktu, který podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, jakož i produktu, který byl po dodání nenávratně smísen s jiným produktem,

5.1.5. o dodávce produktu v zapečetěném obalu, který kupující z obalu vyňal, resp. obal porušil a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví jej není vhodné vrátit,

5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

5.1.8. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. (1) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktu nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a který je rovněž přímo dostupný na www.formech.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením produktu prodávajícímu, které mu nebudou proplaceny, a to i v tom případě, kdy produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání produktu několik možností, je povinen kupujícímu – spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě převzetí v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud kupující takový průkaz nepředloží, může prodávající odmítnout peněžní prostředky kupujícímu proplatit. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení produktu kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produkt vrátí nebo prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal. Produkt by měl být nepoškozený, nepoužívaný a čistý, včetně veškerého příslušenství, které k němu kupující obdržel. Pokud je to možné, produkt by měl být vrácen v originálním obalu. Pokud budou na produktu známky opotřebení nebo jiného užívání, je prodávající oprávněn kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku takového zacházení s produktem.  

5.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či jiným způsobem dle následné dohody smluvních stran.

5.8. Je-li případně společně s produktem poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru platnosti a kupující je povinen spolu se produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

5.9. Bude-li kupujícímu – podnikateli umožněno ze strany prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, platí ustanovení tohoto článku pro kupujícího – podnikatele obdobně.

5.10. V případě chybného nacenění produktu prodávajícím, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany prodávajícího ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že prodávající od smlouvy odstupuje. Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny produktu, bude mu tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy prodávajícím.

 

 

 

 1. Přeprava a dodání produktu

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem na dodacím listu/dokladu o přepravě, popřípadě jiném obdobném dokladu. Nepřevezme-li kupující produkt v dohodnuté době a poruší tím tak svou povinnost, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 300,- Kč, maximálně však 100 000,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e – mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, produkt vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání produktu z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Podle platných právních předpisů je strana, která se dopustila porušení smlouvy, povinna uhradit druhé straně náklady vzniklé takovým porušením (např. poštovné, balné, manipulační poplatek).

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí produktu je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu produktu a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku převzít.

6.5. Dodací lhůta produktu je závislá na druhu a množství kupujícím objednaného produktu a bude kupujícímu prodávajícím upřesněna v potvrzení objednávky produktu zaslaném na elektronickou adresu kupujícího, s tím, že dodací lhůta produktu zpravidla (jedná se o lhůty orientační, neboť prodávající je závislý na dodacích lhůtách výrobce) činí:

 1. a) 3 dny od uzavření kupní smlouvy při objednání produktu, který má prodávající skladem,
 2. b) 7 dnů od uzavření kupní smlouvy při objednání produktu, který prodávající skladem nemá a který musí tudíž objednat od svého smluvního dodavatele/výrobce.

 

6.6. Dodání – doručování objednaného produktu provádí prodávajícím zajištěná/zvolená přepravní služba. Řidič té které přepravní služby zpravidla kontaktuje před/při dodání/m produktu kupujícího vždy telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce kupujícího.

6.7. Je-li kupujícím právnická osoba, bude produkt předán pouze

 

 • statutárnímu orgánu právnické osoby,
 • osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí či deklaruje/prokáže statut oprávněného zaměstnance takové právnické osoby, nebo
 • osobě, která je vedena/registrována v uživatelském účtu webového rozhraní obchodu a zároveň se prokáže průkazem totožnosti.

 

 1. Zákonná práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zákonných práv z vadného plnění a záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

7.2.1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu,

7.2.2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy produktu.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při jeho převzetí, ledaže to povaha produktu nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupujícímu – podnikateli poskytuje prodávající na některé produkty nadstandardní záruku – tzv. záruku za jakost, a sice, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při jeho převzetí. Dle dohody smluvních stran či v důsledku jednostranného prohlášení prodávajícího mohou být ujednány/deklarovány i další rozšířené nadstandardní záruční podmínky vztahující se k prodávanému produktu.

7.5. Prodávající poskytuje kupujícímu, není-li případně v té které individuální cenové nabídce/objednávce ujednáno odlišně, na zboží/produkty partnerské značky Milwaukee smluvní záruku, tedy tzv. záruku za jakost v délce trvání 1 roku až 3 let, a to dle podmínek výrobce zboží/produktu partnerské značky Milwaukee takto ( bližší parametry a podmínky záruky za jakost může upravovat i ta která cenová nabídka/objednávka a dále další výrobcem produktů Milwaukee/prodávajícím kupujícímu se zbožím/produkty Milwaukee předávaná technická/dokumentace ) :

 1. Záruční doba je jeden rok na nářadí, akumulátory a nabíječky. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Toto datum musí být doloženo fakturou nebo jiným nákupním dokladem.

  2 Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2) pomocí registrace na webu www.milwaukeetool.eu. S výjimkou MX FUEL™ tools, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1). Všechny REDLITHIUM™ baterie MILWAUKEE® včetně baterií MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1). Prodloužení záruky se nevztahuje na pronájem, u kterého je záruka na nářadí, baterie a nabíječku 1 rok. Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu. Koncoví uživatel se může zaregistrovat pro prodlouženou záruku ve své zemi pobytu, pokud je uveden v online registračním formuláři, kde je tato možnost platná. Koncoví uživatelé musí kromě toho dát souhlas i s uchováním svých údajů, které je nutné v on-line formuláři zadat, a přijmout podmínky. Potvrzení registrace zaslané prostřednictvím e-mailu a původní faktura s datem nákupu budou sloužit jako doklad pro uplatnění prodloužené záruky. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

  3. Záruka se vztahuje na všechny vady produktu během záruční doby způsobené chybami ve výrobě nebo materiálovými vadami v den nákupu. Záruka je omezena na opravu a/nebo výměnu a neobsahuje další závazky včetně, ale bez omezení na náhodné nebo následné škody. Záruka není platná v případě nesprávného použití produktu, použití v rozporu s návodem nebo nesprávným připojením. Tato záruka se nevztahuje na:
 • poškození produktu na základě nesprávné údržby
 • produkty, které byly upraveny nebo změněny
 • produkty, u kterých byla zničena, upravena nebo odstraněna původní identifikace (ochranná známka, sériové číslo)
 • škody způsobené nedodržením návodu k použití
 • produkty bez označení CE
 • produkty opravované nekvalifikovaným odborníkem nebo bez předchozího schválení společností Techtronic Industries
 • produkty připojené k nesprávnému napájení (proud, napětí, kmitočet)
 • škody způsobené vnějšími vlivy (voda, chemické látky, fyzikální vlivy, otřesy) nebo cizími látkami
 • běžné opotřebení náhradních dílů
 • nevhodné používání, přetížení nářadí
 • použití neschváleného příslušenství nebo dílů
 • příslušenství dodávané s nářadím nebo zakoupené samostatně; taková vyloučení včetně, ale bez omezení na šroubovací bity, vrtáky, brusné kotouče, brusný papír a čepele, boční vedení
 • Komponenty (díly a příslušenství) podléhají přirozenému opotřebení, včetně, ale bez omezení na sady pro servis a údržbu, uhlíkové kartáče, ložiska, sklíčidla, držáky nebo adaptéry SDS vrtáků, napájecí kabel, přídavnou rukojeť, přenosný kufr na nářadí, brusnou desku, prachové sáčky, trubky na odsávání prachu, pružiny a kolíky rázového utahováku, hnací řemeny, podložky, závlačky, vakuové pytle, hadice, spojovací armatury, rozstřikovací trysky, kola atd.
 1. Produkt musí být k opravě předán či zaslán do autorizovaného servisního střediska pro příslušnou zemi uvedeného v následujícím seznamu servisních středisek. V některých zemích se váš místní prodejce MILWAUKEE® zavazuje odeslat produkt do servisu MILWAUKEE®. Při odesílání produktu do servisu MILWAUKEE® by měl být produkt bezpečně zabalen bez nebezpečného obsahu, označený adresou odesílatele a doprovázen krátkým popisem poruchy. Při zasílání výrobku do servisního střediska je třeba jej bezpečně zabalit bez jakéhokoli nebezpečného obsahu, označit adresou odesilatele a připojit rovněž krátký popis závady.

  5. Oprava/výměna v rámci této záruky je bezplatná. Provedení záruční opravy/výměny nevede k prodloužení záruční doby nebo k opětovnému začátku jejího počítání. Vyměněné díly nebo nářadí se stávají naším majetkem. V některých zemích musí odesilatel uhradit poštovné či náklady na doručení.

  6. Tato záruka je platná v Evropské unii, ve Velké Británii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Mimo těchto oblastí se obraťte na autorizovaného prodejce pro bližší informace ohledně záruky.

 

KUPUJÍCÍ TEDY BERE PLNĚ NA VĚDOMÍ, ŽE PODMÍNKOU PLATNOSTI/NÁROKU NA ZÁRUKU ZA JAKOST NA PARTNERSKÉ PRODUKTY MILWAUKEE JE POVINNÁ REGISTRACE NA :   www.milwaukeetool.eu, A TO DO 30 DNŮ ODE DNE NÁKUPU ZBOŽÍ/PRODUKTŮ MILWAUKEE!

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Milovice, Armádní 625, PSČ 289 23), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného produktu, případně i v sídle prodávajícího (Praha 10 – Uhříněves, Přátelství 987/11, PSČ 104 00), nebo na emailu: info@formech.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: +420 773 751 976. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovaný produkt. Kupující má nárok na úhradu účelně vynaložených a řádně doložených nákladů.

7.7. Práva z vadného plnění týkající se produktů/zboží partnerské značky Milwaukee uplatňuje kupující výhradně na www.milwaukeetool.eu.

7.8. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, jakožto dodavatele.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran a Řešení sporů

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. (1) písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Je-li kupní smlouva kupujícím – spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího, souhlasí kupující – spotřebitel s tím, že prodávající poskytne kupujícímu povinné údaje ve smyslu § 1820 odst. (1) občanského zákoníku v jiné čitelné podobě, a to prostřednictvím těchto obchodních podmínek. To stejné platí i pro potvrzení o uzavřené smlouvě, které bude kupjícímu-spotřebiteli zasláno na adresu elektronické pošty spolu s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.    

8.4.. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adrsy info@formech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na kterou je spotřebitel oprávněn se obrátit se svým nárokem přímo, a to na adrese: Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, tel.: 296 366 360, www.coi.cz, či může spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na:  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. (2) občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů a COOKIES

9.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích tak, aby prodávající mohl řádně a včas plnit své smluvní povinnosti.

9.2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

9.3. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

9.4. Prodávající je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o kupujícím, které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy a v souvislosti s plněním služeb. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy včetně práv a nároků ze smlouvy vyplývajících, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které kupující dobrovolně uvedl. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího. Bez poskytnutí osobních údajů v nezbytném rozsahu však není možné kupní smlouvu uzavřít a prodávající je oprávněn její uzavření odmítnout.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání kupní smlouvy, po skončení trvání kupní smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

9.6. Prodávající může v souvislosti se vstupem kupujícího do jeho uživatelského účtu či na webovou stránku ukládat do koncového zařízení kupujícího tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení služeb. Kupující s ukládáním „cookies“ souhlasí. Kupující může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoli odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. Personalizaci a cílenou reklamu si kupující můžete kdykoli vypnout v nastavení cookies na webové stránce.

9.7. Internetový e-shop prodávajícího na webové stránce/webovém rozhraní obchodu není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může internetový obchod prodávajícího používat, resp. závaznou objednávku učinit pouze, pokud k tomu udělí prokazatelný souhlas jeho zákonný zástupce.

 1. Doručování

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno či prodávajícím deklarováno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době.

10.3. Smluvní strany rovněž mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího, či prostřednictvím datových schránek.

 1. Soutěže na sociálních sítích

  Podmínky soutěží pořádané na Facebook a Instagram page - Formech logistic

  Soutěže organizuje Formech logistic s.r.o. , Přátelství 987/11, 104 00 Praha 10.

11.2. Začátek a konec soutěží je vždy uveden na FB a INSTA stránce v příspěvku soutěže.

11.3. Výherce bude zmíněn v komentáři pod soutěžním příspěvkem a zároveň bude kontaktován soukromou zprávou.

11.4. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm mít osobní profil.

11.5. Soutěž je založena na dobrovolném sdílení akce včetně LIKOVÁNÍ stránky Formech logistic. Pokud soutěžící nesplní podmínky uvedené v příspěvku nebude zařazen do soutěže.

11.6. Výherce bude jeden.

11.7. Vítězové musí splňovat všechna kritéria uvedená v soutěžním příspěvku.

11.8. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém a Instagramovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu či email, který výherce uvede.

11.9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

11.10. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

11.11. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže Formech logistic souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu s obecnými předpisy upravujícími GDPR a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných
  aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o
  poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle obecných předpisů upravujících GDPR, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj
  souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu info@formech.cz<mailto:info@formech.cz>  V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

11.13. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.facebook.com <http://www.facebook.com>  nebo www.instagam.com <http://www.instagam.com>.

11.14. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

11.15. Soutěž organizuje Formech logistic s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com a www.instagram.com <http://www.facebook.com/> . Společnost Facebook a Instagram je tedy kompletně osvobozena od závazků každého účastníka a nijak nesponzoruje, nepodporuje a nesouvisí s touto Soutěží.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.4. Nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a přímý odkaz pro odstoupení od kupní smlouvy, vzorový formulář pro uplatnění reklamace produktu, případná další/dodatečná informace o doručování produktu a reklamační řád prodávajícího či ta která individuální cenová nabídka/objednávka. Tyto obchodní podmínky prodávajícího včetně jejich příloh jsou platné a účinné od 1. 7. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.formech.cz

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

FORMECH logistic s.r.o.
Armádní 625

28923 Milovice
tel: +420 778 749 260
mail: info@formech.cz
web: www.formech.cz

 

 

Kontakt ohledně zboží/produktů partnerské značky Milwaukee:

 

www.milwaukeetool.eu

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2023.