Dotace 2024

Dotace – jarní kolo 2024

35.73 Technologické investice v lesním hospodářství

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 50%

Podpora je zaměřena na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu a zlepšují odezvu lesního hospodářství.

Nejčastěji poptávané investice: traktory, manipulátory, štěpkovače klestu, štípací automaty, vyvážečky, navijáky a vybavení do pilnic. 

36.73 Investice do lesnické infrastruktury

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 50 % až 80 %

Cílem je podpořit výstavbu nových a rekonstrukci stávajících lesních cest. Dále budou podpořeny investice do navýšení kapacit pro skladování dříví. 

37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 45 % až 60 %

Podpora je zaměřena na technologické investice, které jsou nad rámec požadavků stanovených evropskými či národními právními předpisy a povedou k redukci emisí GHG na NH3 z rostlinné i živočišné výroby.

Nejčastěji poptávané investice stroje: kejdové cisterny, aplikátory, rozmetadla hnoje a průmyslových hnojiv.

V případě pořízení rozmetadla nebo cisterny, musí být stroj vybaven systémem pro variabilní aplikaci dle potřeby porostu.

Nejčastěji poptávané investice stavby: jímky a hnojiště (objekt musí být vždy zastřešen a po realizaci projektu musí mít žadatel nejméně 9 měsíců skladovací kapacity na statková hnojiva, kterých se projekt týká)

40.73 Vodohospodářská opatření v lesích a neproduktivní investice v lesích

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 100 %

Podpora má zajistit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. 

 

44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 100 %

Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. V rámci této operace je podporováno snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B.

 

45.73 Investice do nezemědělských činností

Příjem žádostí: 30. 4. 2024 až 21. 5. 2024

Výše podpory: 25 % až 60 %

Cílem je podpořit založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů u zemědělských podnikatelů.

Nejčastěji poptávané investice: nakladače, manipulátory, bagry pro nezemědělskou činnost v oblasti stavebnictví, autoservisy a vybavení dílen, vybavení pro truhlářskou a pilařskou výrobu.

OP Rybářství – 16. výzva

Příjem žádostí: 1. 4. 2024 až 31. 5. 2024

Výše podpory: 50 %

Podpora je určena pro podniky akvakultury, rybářské svazy a rybářské spolky, pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Dotaci lze poskytnout na nákup strojů, zahradní techniku, rybářského vybavení, výstavbu nebo modernizaci rybníků, sádky, skladovací haly a nádrže pro chov ryb.

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní potřebou

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 až 31. 10. 2024

Výše podpory: 50 %

Cílem je podpořit realizaci projektů vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie.