Dotace do zemědělství 2023

 1. Investice do zemědělských podniků (operace 33.73)

Lze očekávat rozdělení na tyto kategorie (záměry):

Záměr a) Projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Živočišná výroba (skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně, králíci, běžci, hmyz, zvěř ve farmovém chovu) POZOR rozhodné období pro hodnocení 150 ha bude 1.3.2023!

Záměr b) Projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Rostlinná výroba POZOR rozhodné období pro hodnocení 150 ha bude 1.3.2023!

Záměr c) Skot

Záměr d) Prasata

Záměr e) Drůbež

Záměr f) Ostatní živočišná výroba (ovce, kozy, koně, králíci, běžci, hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, zvěř ve farmovém chovu)

Záměr g) Rostlinná výroba

Záměr h) Vinná réva

Záměr i) Welfare drůbeže

 

                Maximální výše dotace na jeden projekt je 30 mil. Kč – přičemž je rozdělena sazba takto 40% pro „běžné podniky“ + 10% ekologické ze zemědělce + 10% mladí začínající zemědělci. Jinými slovy lze předpokládat s tím, že „běžný podnik“ může mít způsobilé výdaje až 75 mil Kč!!

 

                Pro holdingové struktury je potom navrženo toto: Maximální výše dotace na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských a/nebo propojených podniků v rámci intervencí 33.73, 34.73, 51.77 a 53.77 činí v součtu 150 mil. Kč na období 2023–2027. Splnění této podmínky bude kontrolováno k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

 

                Způsobilé výdaje:

Investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní, králíků, běžců, hmyzu , zvěře ve farmovém chovu – daňci, jeleni, mufloni, divoká prasata)

-              výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,

-              výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování,

-              výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku ,

-              pořízení technologií pro živočišnou výrobu,

investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu:

-              výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení, apod.) rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií na čištění technologických vod,

-              výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu,

-              výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů,

-              tyto investice do nové výsadby révy vinné :

o             výstavba nosných konstrukcí

o             pořízení sadbového materiálu

-              výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,

-              výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub, školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě,

nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,

nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže,

retenční nádrže - výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže a mají doloženou projektovou dokumentaci,

úprava technologie ustájení nosnic a odchov kuřic nosného typu v obohacených klecích na alternativní systémy ustájení (voliéry, chov na podestýlce, chov s volným výběhem apod) - realizovaná pouze ve stávajících stájích, jedná se o výdaj v kódu 009 Welfare drůbeže

 

 

Kritérium přijatelnosti: Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 30 % a více

 

 

                Průřez preferenčními kritérii:

 • Zpracování vlastní zemědělské produkce
 • Brownfield
 • Výše sociálního pojištění za rok 2022
 • Členství v odbytovém družstvu
 • Spolupráce s potravinovou bankou
 • Vazba na inovační projekty
 • Úspory energií
 • Pro skot – 9 měsíců skladovacích kapacit na hnůj/kejdu
 • Rostlinná výroba – sklady citlivých komodit
 • Prasata – vazba na IPPC

Kritérií je navrženo více, ale toto je průřez těmi hlavními. Vše budeme dále sledovat a konzultovat v rámci sestavení strategie projektů.

 

Stavební povolení: Pokud bude projekt podléhat stavebnímu povolení, předpokládá se jeho odevzdání až s přílohami (tedy o cca 3 -4 měsíce později, než je příjem žádostí)